21/01/2018 00:03:54

Frivillig sletting av klimakvoter

Det er ulike aktører som tilbyr kjøp av klimakvoter til frivillig sletting. Miljødirektoratet har ingen fullstendig oversikt over aktørene i dette markedet. Når en kvote er slettet er den ikke lenger tilgjengelig for andre. En klimakvote tilsvarer ett tonn CO2.

Det er ulike kvoter som kan kjøpes for å slettes: EU-kvoter, CER-kvoter og kvoter fra ulike standarder for frivillige utslippsreduksjoner.

  • CER-kvoter (CERs - Certified Emission Reductions) kommer fra FN-godkjente prosjekter gjennom FNs Clean Development Mechanism (CDM). Etter at prosjektet er godkjent av FN, og før det kan utstedes kvoter, blir utslippsreduksjonene sjekket av en akkreditert tredjepart (såkalt verifikatør). I EUs kvotesystem (som Norge er en del av) er det begrensninger på hvilke typer CDM-prosjekter som er tillatt. Mer informasjon om dette finnes på EU-Kommisjonens nettsider.
  • EU-kvoter (EU Emission Allowances – EUA) er kvoter utstedt gjennom EUs kvotehandelssystem, som Norge er en del av. En slettet EUA betyr at bedrifter omfattet av kvotehandelssystemet har en kvote mindre tilgjengelig i markedet (eller ett tonn mindre de kan slippe ut). Bedriftene må hvert år innen 30. april betale inn kvoter tilsvarende deres utslipp i foregående år.

 

Både bedrifter og privatpersoner som vil slette CER-kvoter kan gjøre dette via FNs plattform for frivillig sletting av CER-kvoter: https://offset.climateneutralnow.org/. En liste over ofte stilte spørsmål om sletting av CER-kvoter ligger her på FNs nettsider.

Det er ikke mulig å slette EUA-kvoter gjennom FNs plattform for sletting av kvoter. Dette kan gjøres hos private aktører i markedet.  

I Norge tilbyr blant andre CO2-Focus, DNB og Kinect Energy AS salg av CERer og EUAer til sletting for bedrifter. Det er for øvrig også flere andre leverandører i dette markedet og Miljødirektoratet har ikke vurdert kvaliteten på de prosjektene eller kvotene solgt av disse aktørene.

 
Det norske kvoteregisteret 

Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim  | Tlf: 95 20 46 67 | E-post: kvoteregister@miljodir.no